Algemene Voorwaarden

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. B-YourSelf yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.
 • Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan contact op met je huisarts en/of behandelend(e) specialist(en) voor advies.
 • Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yogales.
 • Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden

 Lidmaatschap en betaling

 • Als je een yoga proefles wilt volgen dan dien je dit door te geven aan B-YourSelf yoga. Dit kan via het contactformulier op de website en/of telefonisch of per email.
 • Je kunt maximaal 1 proefles volgen.
 • Zodra je je aangemeld hebt via contactformulier, email of mondeling neem je deel aan de les.
 • Er wordt steeds een cursusblok aangeboden van ongeveer 12-18 weken.
 • Elke daaropvolgende periode ontvang je een nieuwe aanbieding.
 • Je meldt je aan voor een vast tijdstip in de week.
 • Op de gekozen dag en tijdstip is er een matje voor je gereserveerd.
 • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
 • Voor tussentijdse stopzetting bestaat geen restitutie.
 • Meld je op het laatst 4 uur van tevoren af via de app van momoyoga wanneer je niet kunt deelnemen aan de les. Zonder tijdige afmelding vervalt je les.
 • Afmelden van de les dient minimaal 6-4 uur voor de normale lestijd en dag te geschieden.
 • Inhalen is incidenteel mogelijk, mits er ruimte is op een ander tijdstip, met een maximum van 2 keer per periode. Dit is een service, geen garantie.
 • Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt B-YourSelf yoga zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Als je geen volledig blok/reeks wilt of kunt aangaan dan kun je ook losse lessen volgen bij B-YourSelf yoga, aanmelding hiervoor vooraf is noodzakelijk i.v.m. mogelijke volle groepen.

Verlenging en opzegging

Een opzegging dient minimaal drie weken voor het starten van een nieuwe reeks/blok yoga lessen worden doorgegeven. Wanneer er geen opzegging zal plaatsvinden gaat B-YourSelf yoga er vanuit dat je opnieuw zult deelnemen aan een nieuw blok lessen, waartegenover een betalingsverplichting staat.

Annulering

 • Als je je mondeling/schriftelijk/per mail hebt aangemeld en je trekt je aanmelding in, dan ben je:
 • – tot 30 dagen voor de eerstvolgende les € 25,- euro verschuldigd
 • – tot 21 dagen voor de eerstvolgende les het volledige bedrag voor de volgende periode verschuldigd.
 • Mocht door B-YourSelf yoga een les of meerdere lessen worden geannuleerd, dan kan door B-YourSelfyoga bepaald worden of deze lessen meegenomen kunnen worden naar de volgende periode.
 • B-YourSelf yoga heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.
 • B-YourSelf yoga heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

AVG 

In het kader van Algemene verordening gegevensbescherming zal B-YourSelfYoga zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Jouw gegevens alleen gebruiken om je te berichten over yogagerelateerde informatie. Jouw informatie nooit aan derden doorgeven of verkopen.

Wil je niet meer dat B-YourSelfYoga jou informeert en jouw persoonsgegevens verwijdert, dan kan je mailen naar: info@B-YourSelfYoga.nl met het verzoek om alle gegevens te verwijderen. B-YourSelfYoga zal hier direct en adequaat gehoor aan geven.